השלכות תיקון 126 לחוק התכנון והבניה

חוק התכנון והבניה (תיקון 126), התשעח 2018

התיקון קובע, בין היתר, כי אישור תוכנית בניין עיר כוללנית, שהיתר בניה מכוחה כפוף לאישור תוכנית בניין עיר מפורטת, לא יהווה בשלב הראשון עילה להטלת היטל השבחה, גם אם התוכנית הכוללנית אכן יצרה עילה להשבחת הנכס.

התיקון קובע, כי החיוב בהיטל השבחה יידחה ויתווסף להשבחה בעת אישור התוכנית המפורטת.

ראוי לציין, כי טרם שאושר התיקון, כלל חובות העבר, לרבות היטל השבחה, חלו על מוכר הנכס.

לאחר אישור התיקון, תחול על הרוכשים החבות בתשלום היטל ההשבחה עם אישורה של התוכנית המפורטת, וזאת לאחר מועד רכישת הנכס על ידי הרוכש.

מסיבה זו, על עורכי הדין המייצגים בעסקה לבחון שבעתיים עבור לקוחותיהם את היתכנותן של תוכניות עתידיות לנוכח קיומן של תוכניות כוללניות קיימות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן