חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס’ 6), התשע”ח 2018

חוק פינוי בינוי (פיצויים) (תיקון מס 6)

התיקון הנ”ל פורסם ביום ה- 29.7.2018 ותחילתו ביום ה- 29.10.2018 (בכפוף להסתייגויות שונות).

במסגרת התיקון, נקבעו הוראות שונות, שעניינן בהיקשרות בהסכמי התחדשות עירונית.

כך, בין היתר:

  1. נקבע כי טרם חתימה על עסקת פינוי בינוי יקיים היזם כינוס של בעלי הדירות בבית המשותף או ישתתף בכינוס כאמור, שבו יאפשר היכרות משותפת של בעלי הדירות עמו, ויציג את סוג העסקה המוצע;
  2. סירוב בעל דירה להעביר את זכויותיו לשם ביצוע עסקת פינוי בינוי מטעמים בלתי סבירים (או התניית ההסכמה בתנאים בלתי סבירים), מקנה לבית המשפט לקבוע כי בעל הדירה המסרב אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות בשל הנזק שנגרם להם עקב אי ביצוע העסקה;
  3. נוספו שתי עילות שתחשבנה כסירוב סביר (עבור בני 75 ועבור בני 80), וזאת במקרה בו יזם אינו מציע לבעל דירה שהינו קשיש המתגורר בדירה, אחת מהחלופות המפורטות בתיקון (מעבר לבית הורים, רכישת דירה חלופית, קבלת סכום כספי, קבלת שתי דירות בשווי מצטבר של דירת התמורה, קבלת דירה קטנה מדירת התמורה בתוספת תשלומי איזון) על פי בחירת היזם;
  4. אפשרות לביטול עסקת פינוי ובינוי, במקרה בו הממונה על ההתחדשות העירונית קבע כי בעל דירה חתם על עסקת פינוי בינוי בשפה שאינה ידועה לו, ובלי שהיזם או מי מטעמו הסביר לו את עיקרי העסקה בשפה הידועה לו.

כמו כן, במסגרת התיקון, נקבעו הוראות (תיקונים) חדשות בחוק מיסוי מקרקעין.

כך, בין היתר:

  1. קשיש המוכר ליזם את כל זכויותיו בדירה, שתמורתה ניתנו לו שתי יחידות מגורים חלופיות, זכאי לפטור מס שבח;
  2. נקבעו הוראות פטור ממס שבח, במקרה בו נמכרת יחידת מגורים חלופית שקיבל קשיש בעסקת פינוי בינוי, לכל אדם;
  3. נקבעו הוראות פטור ממס שבח וממס רכישה, במקרה של מכירה ליזם של זכות ביחידת מגורים חלופית שקיבל קשיש.

בנוסף, במסגרת התיקון, נקבעו הוראות חדשות בקשר עם חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה).

כך, בין היתר:

  1. לא יאושרו ביצוע עבודות אם אחד מבעלי הדירות הוא קשיש או אדם המרותק לביתו, אלא אם הוצעו לבעל הדירה מגורים חלופיים לתקופת ביצוע העבודות, ואם בעל הדירה או בן משפחתו המתגורר עמו דרך קבע הוא אדם עם מוגבלות – המגורים החלופיים שהוצעו לו כוללים התאמות;
  2. לפני חתימה על עסקה ראשונה, יקיים היזם כינוס של בעלי הדירות בבית המשותף או ישתתף בכינוס כאמור וימסור לכל בעלי הדירות בבית המשותף מסמך עיקרי הצעה.

לויטה מזור – משרד עורך דין מקרקעין

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן