האם ניתן להימנע מתשלום המס במכירת דירת ירושה?

כאשר אדם נפטר ומותיר אחריו דירת מגורים שתעבור ליורשיו, ישנם מקרים בהם יש יותר מיורש אחד ובמקרים מסוימים ישנם יורשים רבים המצפים לקבל כל אחד את חלקו מהדירה או מהתמורה שתתקבל בעד מכירתה.

התמורה בעד מכירת הדירה היא גדולה בדרך כלל וכדאי לקחת בחשבון מספר פרמטרים העשויים להוות משקל רב בקביעת שווי הדירה, איך לחלק אותה בין היורשים אם בכלל? כמה הדירה שווה וכיצד מעריכים את שוויה? אילו מיסים יש לשלם במכירתה והאם כל היורשים נושאים בנטל המס? כיצד רושמים את הזכויות על שם היורשים בפנקסי המקרקעין?

סעיף 49(ב)(5) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי פטור ממס שבח במכירת דירת ירושה יחול כאשר מדובר במכירת דירת מגורים מזכה. במילים פשוטות, ניתן להסביר כי דירה שהיתה מזכה את בעליה בפטור לו היו אלו בחיים, תזכה את יורשיה גם הם בפטור, כל אחד לפי חלקו. תנאי נוסף הוא שדירת הירושה היתה דירתו היחידה של המוריש, וכי המוכר הוא בן זוגו של המנוח, צאצא שלו או בן זוגו של הצאצא.
במקרה בו היורשים עומדים בהוראות הסעיף, יינתן הפטור מבלי להתחשב בדירותיהם האחרות של היורשים ומבלי לגרוע מזכויותיהם לזכות בפטור אחר לו הם זכאים.

העברת הנכס על שמם של היורשים

באם הותיר המנוח אחריו צוואה, החיים של יורשיו “פשוטים” יותר מבחינת רישום זכויותיהם. זאת אומרת שהירושה ובה גם דירת המגורים תחולק בין היורשים לפי החלקים אותם קבע המנוח בצוואתו, ולאחר אישורה של הצוואה על ידי רשם הירושות, זהו המסמך שבעזרתו ניתן להסדיר את רישום הזכויות בטאבו או ברשות מקרקעי ישראל לפי העניין. כאשר המנוח נפטר ולא השאיר אחריו צוואה מפורטת, תחולק הירושה בין היורשים לפי הוראות חוק הירושה והיורשים יצטרכו להוציא צו ירושה על מנת לרשום את זכויותיהם.

על פי חוק מיסוי מקרקעין, לא נחשבת הורשה של נכס לא נחשבת כמכירה ולכן לא נדרשים היורשים בתשלום מס רכישה או מס שבח והם יכולים לרשום את זכויותיהם ישירות במרשמי המקרקעין ועל סמך צו הירושה או צו קיום צוואה בלבד. אולם כאשר מבקשים היורשים לחלק ביניהם את הדירה, לוותר על חלקים ממנה או למכור אותה, יחולו הוראות מיסוי מקרקעין על הפעולות הללו והיורשים ידרשו לדווח על הפעולות לרשויות המיסוי ובמקרים מסוימים יאלצו גם לשלם מס.

במקרים בהם מבקשים היורשים להימנע מתשלום המס, עליהם להישמע להוראות חוק הירושה כך שפעולותיהם לא ייחשבו כהעברת חלקים מהירושה הלכה למעשה ולתכנן את פעולותיהם והחלטותיהם עוד לפני שהדירה הועברה לשימושו של אחד השוכרים או לפני שהושכרה והתמורה בעד השכרתה חולקה. כמו כן, כל העברת כספים בין היורשים עלולה להתפרש על ידי רשות המיסים כהעברת תמורה כנגד מכירת חלקים של המקרקעין והיורשים ייאלצו לשלם מס גם אם לא זו היתה כוונתם המקורית. העברת חלקים של הנכס או ויתור על חלקים וכן העברת כספים בין היורשים צריכה להתבצע כך שלא תתפרשנה על ידי הרשויות כמכירה.

חשוב לציין כי שיתוף פעולה בין היורשים במכירת הנכס הינו חשוב מאוד לשם ביצוע פעולות בנכס ולשם מכירה “חלקה” שלו מבלי לבזבז זמן וכספים בערכאות שישמשו לפיתרון ויכוחים ומחלוקות בין היורשים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן